Zofia Wysokińska

 

tytuł naukowy:

profesor doktor habilitowany

stanowisko:

profesor zwyczajny

pok.:

A311

tel.:

(+48/42) 635 51 50; 635 51 62

e-mail:

zofwys@uni.lodz.pl

funkcje pełnione na Uczelni:

·       Prorektor UŁ ds. Współpracy z Zagranicą,

·       Kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

·       Kierownik Zespołu Redakcyjnego Czasopisma Instytutu Ekonomii "COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE"

funkcje pozauniwersyteckie:

·       Członek Zarządu International Trade and Finance Association IT&FA

·       Członek Stowarzyszenia Badaczy Wspólnoty Europejskiej -PECSA

·       Sekretarz Naukowy Rady Polityki Ekonomicznej w Ministerstwie Gospodarki

zainteresowania naukowe:

ekonomia międzynarodowa, integracja europejska, zrównoważony rozwój

spis publikacji:

·       Wysokińska Zofia (2014), Response of the EU Member States to Climate Change in the Context of EU Policy and Strategy, Comparative Economic Research. Volume 17, Issue 3, Pages 85–99

·       Wysokińska Zofia (2014) Active Ageing –The EU’s Response To The Demographic Challenge, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 17, Issue 1, s. 93–107

·       Wysokińska Zofia (2013), Transition To A Green Economy In The Context Of Selected European And Global Requirements For Sustainable Development, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 16, Issue 4, s. 205-228

·       Wysokińska Zofia, Czajkowski Tomasz, (2013) Market Analysis of Textile Products Protecting Against UV Radiation (Used for Equipping Interiors, Construction and in Protective Clothing), Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 16, Issue 3, s. 169-179

·       Wysokińska Zofia (2012), Mutual Dependence between Sustainable Energy- and Sustainable Agriculture Policies-from the Global and European Perspective, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 15, Issue 3, s. 5–22

·       Wysokińska Zofia (2012), European Union Entrepreneurship and Innovativeness Support Policy for Businesses, Comparative Economic Research, Volume 15, Issue 2, s. 5-29

·       Pszczółkowski Wiktor, Romanowska-Duda Zdzisława, Pszczółkowska Agata, Grzesik Mieczysław, Wysokińska, Zofia, Application of Phytoremediation in Restoring Sustainable Development to the Environment: Economic and Soil Conditions, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 15 (2012), Issue 3, s. 37–55

·       Pszczółkowski Wiktor, Romanowska-Duda Zdzisława, Pszczółkowska Agata, Grzesik Mieczysław, Wysokińska, Zofia (2012), Sustainable Energy Crop Production in Poland: Perspectives, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 15, Issue 3, s. 57–75

·       Pszczółkowski Wiktor, Romanowska-Duda Zdzisława, Pszczółkowska Agata, Grzesik Mieczysław, Wysokińska, Zofia (2012), Biomass Production of Selected Energy Plants: Economic Analysis and Logistic Strategies, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 15, Issue 3, s. 77–103

·       Romanowska-Duda Zdzisława, Grzesik Mieczysław, Pszczółkowski Wiktor, Pszczółkowska Agata, Wysokińska Zofia (2012), Use of Sewage Sludge in the Production of Plant Biomass for Energy: Biological and Economic Conditions, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 15, Issue 3, s. 105–122

·       Wysokińska Zofia, Dziuba radosław (2011), Social Aspects of New Technologies - the CCTV and Biometric (Framing Privacy and Data Protection) in the Case of Poland, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 14, Issue 4, s. 117–150

·       Wysokińska Zofia (2011), The Competitiveness of Selected New Members of the EU In the Environmental Products and Services Market, J. Blanco, H. Kheradmand,Climate Change. – Socio-Economic Effects, InTech, s.155-164

·       Wysokińska Zofia (2011), Sustainable Development in the European Union and World Economy-Main Selected Aspects, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 14, No 3, s. 25-53

·       Wysokińska Zofia (2010), Intra-Industry Trade between Selected Central& Eastern European Countries (Poland, Czech Republic, Hungary, Slovakia and Slovenia) and the China Area: The Position of Textiles and Clothing, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, Volume 18, No. 5 (82) s. 7-10

·       Wysokińska Zofia (2010), Completion of the Common Internal Market of Recycling in the EU - Position of New Member States, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 13, Issue 4, s. 47-60

·       Wysokińska Zofia (2010), Konkurencyjność na rynku towarów i usług środowiskowych, Problemy Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), vol.8, nr 1 (27), s. 108-118

·       Wysokińska Zofia (2009), The Competitiveness of Poland on the Environmental Products and Services Market, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 12, Issue 4, s. 23-33

·       Wysokińska Zofia (2009), The International Environmental Goods and Services Market: an Opportunity for Poland, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 5, s. 941-948

·       Wysokińska Zofia (2009)Tendencje na światowym i europejskim rynku przędzy bawełnianej, Fibres and Textiles in Eastern Europe, nr 4 (75), s. 7-13

·       Wysokińska Zofia, Stawasz Edward, Głodek Paweł (2009), Wybrane metody i mierniki oceny transferu technologii w obszarze innowacyjnych projektów i ich efektów rynkowych, Wyd. Nauk. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2009

·       Wysokińska Zofia (2009), Cooperation of the new Member States with the Developing Countries within the EU Global Strategies and Programmes – Case of Balkans, Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe, 2008, Volume 11, No 4/2008, str. 43-54

·       Evaluation of the Level of Internationalization of the Region of Łódź in the Market of High Technology Products, Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe, 2008, Volume 11, No 1/2/2008, str. 37-50

·       Analiza pozycji konkurencyjnej wybranych grup produktowych specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej na jednolitym rynku europejskim, Problemy eksploatacji, 2008, Nr 1/2008 (68), str. 7-20

·       Catching-Up Strategy: New Member States of the European Union in the European Internal Market for High-Tech and Environmental Products in the Context of the Renewed Lisbon Strategy, 2008, Volume 8, Iss. 3, Article 6, The Barkley Electronic Press

·       Innovation and Advanced Technology Markets in the European Union and Poland in the Context of the Renewed Lisbon Strategy, Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe. Innovation, Technology and Knowledge-Based Economy in the EU New Member States (special Edition), 2008, Volume 11, No 3/2008, str. 5-34

·       Identification of the Competitive Advantages of new member States of the European Union on the European Market by Intensity of Production Factors Endowment, Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe. Innovation, Technology and Knowledge-Based Economy in the EU New Member States (special Edition), 2008, Volume 11, No 3/2008, str. 35-52

·       The Market of Goods. Adaptation of New Eastern European Member States to EU Requirements with Special Reference to Poland, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. Regions and the EU Enlargement Process (Special Edition), , 2007, Volume 10, No 3/2007, s. 5-24, Łódź University Press.

·       Social Aspects of International Trade in Central and Eastern Europe within the European Integration Process – Case of Poland, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. Regions and the EU Enlargement Process (Special Edition), 2007, Volume 10, No 3/2007, s. 79-88, Łódź University Press.

·       European Union Environmental Policy and Foreign Trade in Environmental Products in Central and Eastern Europe with Special Reference to Poland, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. Regions and the EU Enlargement Process (Special Edition), 2007, Volume 10, No 3/2007, s. 113-132, Łódź University Press.

·       Economic Analysis of Modern Textiles & Clothing Market within the Process of Final Completion of the ACT/WTO Agreement Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 2007, Volume 10, No 1/2 /2007, s. 87-116, Łódź University Press

·       Foreign Trade in Environmental Products; The WTO Regulation and Environmental Programs, Volume 5, Issue 3, Article 5, USA 2005, stron 25. http://www.bepress.com/gej/vol5/iss3/5

·       Polityka konkurencji Unii Europejskiej na rynkach sektorów sieciowych na przykładzie rynku energetycznego i telekomunikacyjnego [w:] Regionalne aspekty polityki konkurencji w procesie Integracji Europejskiej, Łódź 2005

·       Próba oceny integracji rynku towarowego Unii Europejskiej i jej efektów dla nowych krajów członkowskich ze szczególnym uwzględnieniem Polski [w:] Polska w Unii Europejskiej – doświadczenia po akcesji, Wyd. Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005, s. 33-46.

·       Reguły pomocy publicznej na Jednolitym Rynku Europejskim, a pozycja regionów. Przykład regionu łódzkiego [w:] Polityka gospodarcza Polski a szanse rozwoju podmiotów gospodarczych regionu łódzkiego pod red. Stanisława Rudolfa,Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź 2005, s. 39-56

·       Reguły pomocy publicznej na Jednolitym Rynku Europejskim, a pozycja regionów. Przykład regionu łódzkiego [w:] Polityka gospodarcza Polski a szanse rozwoju podmiotów gospodarczych regionu łódzkiego pod red. Stanisława Rudolfa, Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź 2005, s. 39-56.

·       Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk, PWE, Warszawa 2004 (współaut.).

·       Technologia jako czynnik produkcji w procesie integracji europejskiej, [w:] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E.Okoń-Horodyńskiej, Wyd. PTE, Warszawa 2004.

·       Integracja europejska. Dostosowanie w Polsce w dziedzinie polityk, (współaut.), PWE, 2004.

·        Handel i inwestycje zagraniczne a zrównoważony rozwój, (współaut.), Wyd. UŁ, Łódź, 2004.

·       Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, (współaut) Wyd. UŁ, 2004.

·       Adaptation of educational policy in CEE countries to Western standards. The case of Poland, Comparative Economic Research for Central and Eastern Europe, (współaut.), Wyd. UŁ, Łódź, 2004.

·       Social aspects of international businessin Central and Eastern Europe within the European integration process, (współaut.), Wyd. UŁ, Łódź, 2004.

·       SME-s internationalisation in  CEE countries in the European integration process, (współaut), University of Vaasa, 2004.

·       International business  and environmental issues-some empirical evidence from transition economies, Polish Journal of Environmental Studies, (współaut.- w druku).

·       Konkurencyjność sektora małych i średnich firm w Unii Europejskiej i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego, [w:] Przedsiębiorstwa w regionach słabiej rozwiniętych a procesy dostosowawcze na rynku pracy, Z. Wysokińska, W. Kwiatkowska, Wyd. UŁ., Łódź, 2003.

·       Foreign Trade of SMEs in Poland in the European Integration Process, in: Comparative Economic Research for Central and Eastern Europe, UŁ, Vol.1/2 2003.

·       Analysis and Assessment of the Costs and Benefits of Poland’s Accession to the EU in the “Micro-economy” Domain. in: Costs and Benefits of Poland’s Membership in the European Union, Natolin European Centre, Warsaw, 2003 (co-author).

·       Możliwości sprostania presji konkurencyjnej-szanse i zagrożenia polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim, [w:] Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej, RCSS, Warszawa, 2003.

·       Analiza i ocena kosztów i korzyści przystąpienia Polski do UE w obszarze „mikroekonomia” [w:] Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa, 2003, (współaut.).

·       Labour Force Migration and Integration Processes in the Polish Labour Market in View Of Poland’s Accession To The EU, in: Open Minds, 2003, Center for Social and Economic Research, University of Lódź, Łódź, 2003, pp.234-240.

·       Labour Force Migration and Integration Processes in Poland, Symposium on science policy, mobility and brain drain in the EU and Candidate countries, Leeds, 2003.

·       Adaptation of the Polish industrial enterprises to the European internal market’s norms and standards in: On the road to the European Union Applicant countries’ perspective, A. Z. Nowak, Warsaw University Centre Europe, Warsaw, 2003, pp.77-98.

·       Wpływ swobody przepływu kapitału na polski rynek pracy, [w:] Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej pod red. Stanisławy Borkowskiej, IPiSS Warszawa 2003, zeszyt nr 24.

·       Funkcjonowanie firm z udziałem zagranicznym w regionach słabiej rozwiniętych w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Przedsiębiorstwo w regionach słabiej rozwiniętych a procesy dostosowawcze na rynku pracy, red. W. Kwiatkowska Z. Wysokińska, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Economica 170, Wyd. UŁ. Łódź 2003.

·       Polnische Wirtschaft-ein Erfolgsmodell, in: Die Erweiterung der EU und Polen, K. Freter-Bachnak, G. Grumbach (Hrsg.) Zukunft Europa Bd.2, Seiten: 75-104.

·       Small- and medium-scale Polish companies: building industry, 5th Global Forum on Re-inventing Government: Innovation and Quality in the Government of the 21st Century, (Mexico City, Mexico, 3 - 7 November 2003). http://www.unpan.org/globalforum5.03.asp?conference_id=1539

·       Zmiany konkurencyjności w handlu towarami tekstylno-odzieżowymi na jednolitym rynku europejskim na początku nowego stulecia - pozycja polskich przedsiębiorstw, Politechnika Łódzka, Łódź, 2002.

·       Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Regionalny Kongres Techników Województwa Łódzkiego, Łódź, 2002.

·       Ekonomiczne efekty integracji Polski z Unią Europejską, WSHE, Studia i materiały, Łódź, 2002.

·       Perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim, [w:] Polski przemysł poligraficzny w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, materiały konferencyjne, Inowrocław, 2002.

·       Związki między liberalizacją handlu a ochroną środowiska w procesie globalizacji gospodarki i integracji europejskiej, „Studia Europejskie” UW, No 3/2001 Warszawa, ss. 99-125.

·       Increeasing the Competitiveness in the International Trade by the Adaptation of Environmental Standards, University of Łódź Conference papers, W. Starzyńska, S. Bartczak (eds.). University of Lódz Publishing Office, 2002. ss. 369-383.

·       Regulation and Deregulation Processes in the CEE countries and International Business: The case of Poland, in: Entry and Marketing Strategies into and from Central and Eastern Europe, J. Larimo (ed), Vaasa, 2002, s. 35-61 (współaut.).

·       Konkurencyjność w międzynarodowym handlu towarami high-tech, „Studia Europejskie”, UW, No 1/2002, ss. 127-163.

·       Integracja europejska, rozwój rynków, (współaut.), PWN Warszawa, 2001, 2002, wyd. drugie s. 1-405.

·       Polish Economy during the transformation period in 90., Comparative Economic Research for Central and Eastern Europe, Łódź, 2002, s. 23-46.

·       Effects of Liberalization of Trade in Textiles and Apparel, in: Contemporary Developments in International Business, K. Fatemi, D. Jourdan (Co-editors), ESKA, Paris, 2002.

·       Handel towarami proekologicznymi w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, [w:] Pro-konkurencyjna strategia rozwoju Polski w kontekście integracji europejskiej, SWSPiZ, Łódź, 2002.

·       Konkurencyjność w międzynarodowym handlu technologiami i towarami pracochłonnymi, Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA, Warszawa, 2001, ss. 11-27.

·       Wpływ swobody przepływu usług na rynek pracy. Wpływ swobody przepływu dóbr na rynek pracy w Polsce, IPiPS, Warszawa, 2001.

·       Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa-Łódź, 2001.

·       Macroeconomic Comparison of Transformation Processes in Central and East European Countries, COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH for Central and Eastern Europe, Łódź, 2001, ss.50-67 (współaut.).

·       Administrative Simplification in Poland, presentation at the OECD Expert Meeting on Administrative Simplification - Best Practices in OECD Countries, 18 - 19 October 2001, http://www.oecd.org/searchResult/0,2665,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00. ml

·       Structural Adjustment of the Polish Economy to the European Internal Market,
[w:] B. Wawrzyniak (ed), Report on Menagement-Globalisation and Change-Ways to the Future, Warszawa, 2000 r., s. 93-106.

·       Impact of Foreign Trade and Direct Investment on the Labour Market in Poland, (co-author), in: J. Larimo, Recent Studies in Transition and Operation in Central and Eastern Europe, Vaasa, 2000, s. 217-246.

·       Impact of Environmental Standards on Competitiveness in Foreign Trade and Poland's Adjustment to European Union and WTO, in:, [w:] M. Burchard-Dziubińska (ed.), Poland's Integration with the European Union in the Field of Environmental Protection , Łódź, 2000, s. 21-33.

·       Changes in Competitive Positions of Various Sectors (especially clothing and textile) of Light Industry in Selected Countries of Eastern and Central Europe in the Latter half of the 1990's Vieved Against Trends in the Global Market., Comparative Economic Research, 1/2000, Łódź, 2000.

·       Integracja europejska-rozwój rynków, (współaut.), PWN, Warszawa-Łódź, 1999, 2000.

·       Technological Competitiveness of Central and Eastern Europe within the Globalization Process (co-authorship), Proceedings of the COPE, Imperial Colledge London, England, 2000.

·       Międzynarodowe uwarunkowania przemysłu tekstylno-odzieżowego w procesie globalizacji gospodarki i integracji europejskiej, PTE, Łódź, 2000.

·       Effects of Liberalization of Trade in Textiles and Apparel in the Light of the GATT/WTO Agreement, in: Khosrow Fatemi, Susan E.W. Nichols (eds.) International Business at the Turn of the Century, Vol. III: National, Regional and Calexico, CA, International Trade and Finance Association, June 2000,Industry -Specific Studies, ss.895-913.

·       Macro-and Microeconomic Determinants of Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe /coauthor/: Journal of Transforming Economies and Societies, EMERGO, Cracow, 1999, Vol. 6, No 1.

·       Effects brought by the CEFTA for Poland's Foreign Trade in Industrial and Agriculture Products, COPE, Bloomsburg University of Pensilvania, 1999.

·       Changes in Consumption and Production Patterns in Poland within the Concept of Sustainable Development, Gospodarka w praktyce i teorii, Łódź, nr.1 (4) 1999.

·       Competitiveness of the Polish Textile- Clothing Industry on the European Market, in: Fibres& Textiles in Eastern Europe, Łódź, April/June 1999.

·       Implications of the CEFTA Agreement for Poland's Foreign Trade, in: COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH for Central and Eastern Europe, University of  Łódź, Volume 2, No:1/1999.

·       Poland's Foreign Trade with the European Union and its Impact on the Labour Market, in; Economic Issues and Globalization: Theory and Evidence, Universidad National Autonoma de Mexico, Mexico City, 1999.

·       Competitiveness of the Polish industry and the membership of Poland in the European Union w: Polski przemysł w obliczu członkostwa w Unii Europejskiej, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa, 1999.

·       Structural Adjustment of the Polish Economy to the European Internal Market, in: Kwalifikacje i edukacja menedżerów w warunkach globalizacji, Kijów, Materiały konferencyjne, Międzynarodowy Instytut Zarządzania. 16-18 września 1999.

·       Structural Changes in Foreign Investment and Foreign Trade and their Impact on Competitiveness of the Polish, Czech and Hungarian Economies: Comparative Aspects in: Khosrow Fatemi, Susan E.W. Nichols (eds.) Globalization in the 21st Century, Vol. III, Regional, National and Industry-Specific Studies, Calexico, CA, International Trade and Finance Association, May 1999, ss. 797-804.

·       Poland's Integration with the European Union and the Labour Market Impacts- co-author, in: COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH for Central and Eastern Europe, University of  Łódź, Volume 2, No:1/1999.

·       Konkurencyjność przemysłu tekstylno- odzieżowego na rynku europejskim, w: Wyzwania rozwojowe przemysłu lekkiego w kontekście integracji z Unią Europejską, PTE, Oddział w Łodzi, 1998.

·       Kierunki dostosowań w Polsce a ochrona środowiska- /wpływ instrumentów ochrony środowiska na konkurencyjność wymiany towarowej z zagranicą/. Gospodarka w praktyce i w teorii, Nr 1/(2) Łódź, 1998.

·       Rozwojowe gałęzie Unii Europejskiej a dostosowania w Polsce. Efektywne enklawy polskiego biznesu zdolne do sprostania wymaganiom rynku zagranicznego, Materiały Konferencyjne Towarzystwa Polonia- POIG, Warszawa, 1998.

·       Tendencje popytu na wybranych rynkach zagranicznych- szanse eksportowe polskich przedsiębiorstw jako warunek restrukturyzacji regionalnej - współaut. Wydawnictwo UŁ, Łódź, 1998.

·       Tendencje rozwoju gospodarki światowej – tendencje światowego popytu- analiza; ocena i prognoza [w:] Tendencje popytu na wybranych rynkach zagranicznych- szanse eksportowe polskich przedsiębiorstw jako warunek restrukturyzacji regionalnej - współaut. Wydawnictwo UŁ, Łódź, 1998.

·       Wpływ zmian strukturalnych w przemyśle i handlu zagranicznym oraz w napływie kapitału zagranicznego na konkurencyjność gospodarki polskiej-w: Tendencje popytu na wybranych rynkach zagranicznych- szanse eksportowe polskich przedsiębiorstw jako warunek restrukturyzacji regionalnej- Wydawnictwo UŁ, Łódź, 1998.

·       Skutki działalności CEFTA w zakresie polskiego handlu towarami przemysłowymi w: Tendencje popytu na wybranych rynkach zagranicznych- szanse eksportowe polskich przedsiębiorstw jako warunek restrukturyzacji regionalnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 1998.

·       Wymiana handlowa towarami włókienniczymi i tekstylnymi- konkurencyjność polskiego eksportu na rynku Unii Europejskiej,  w: Tendencje popytu na wybranych rynkach zagranicznych- szanse eksportowe polskich przedsiębiorstw jako warunek restrukturyzacji regionalne j- Wydawnictwo UŁ, Łódź, 1998.

·       Tendencje w międzynarodowym handlu obuwiem [w:] Tendencje popytu na wybranych rynkach zagranicznych- szanse eksportowe polskich przedsiębiorstw jako warunek restrukturyzacji regionalnej- Wydawnictwo UŁ, Łódź, 1998.

·       Dostosowania proinnowacyjne polskich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Materiały konferencyjne: Raport o zarządzaniu - III edycja- Polskie przedsiębiorstwa i menedżerowie wobec wyzwań integracji z Unią Europejską., czerwiec, 1998.

·       Economic cooperation of Poland with the European Union, in: Problems of Development of Foreign Economic Relations and Attaction of Foreign Investment (Region Aspects), "Region", Donetsk, 1998.

·       Konkurencyjność przedsiębiorstw polskich na rynku Unii Europejskiej- szanse i zagrożenia, [w:] Jednolity rynek a działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, 1998.

·       Evaluation of Structural Changes in the Polish Industry and in Foreign Capital Flow to Poland in the Period of Systemic Transformation, [w:] Economic Developments and Reforms in the Cooperation Partner Countries: External Economic Relations with Particular Focus on Regional Cooperation. NATO COLLOQUIUM, Brussels, 1997.

·       Zarządzanie przyszłością regionu w kontekście integracji europejskiej, Polska  Fundacja Promocji Kadr - Ośrodek Łódzki, Łódź, 1998.

·       Suwerenność narodowa i zmiany strukturalne wewnątrz UE, [w:] Polska wobec reformy UE, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji Fundacja, Zeszyt 26, Kraków 1998.

·       Gałęziowa struktura przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej, [w:] Dostosowanie w sferze realnej gospodarki Polski do integracji z Unią Europejską, IRiSS, Warszawa, 1998.

·       Dynamic Intedependence between Foreign Direct Investment and Foreign Trade in the Context of the European Integration Process with Special Reference to Central and East European Countries - Comparative Aspects. Współ-red. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 1998.

·       Dynamic Interdependence between Foreign Direct Investment and Foreign Trade in the Context of the European Integration Process. The Case of Poland. współaut. [w:] Dynamic Intedependence between Foreign Direct Investment and Foreign Trade in the Context of the European Integration Process with Special Reference to Central and East European Countries- Comparative Aspects, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego., Łódź. 1998

·       Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dostosowania strukturalne w gospodarce, [w:] Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa,1998.

·       Konsekwencje ekonomiczne CEFTA dla handlu towarami przemysłowymi i rolnymi, EKONOMISTA, nr 5/6 /1998; Warszawa.

·       Motivations of Foreign Direct Investors and Their Propensity to Exports in the Context of European Integration Process. University of Łódź, 1997 (współaut.).

·       Central European Countries’ Transformation and their Integration with the EC Foreign Trade and Foreign Direct Investment : in: The Altermath of „Real Existing Socialism” in Eastern Europe”, Volume 2, People and Technology in the Process of Transition”, ed. by A. Lorentzen and Marianne Rostgaard, MACMILLAN PRESS, LTD, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London, 1997.

·        The Implication of the Transformation and Integration Processes on Structural Adjustments in the Polish Industry and Foreign Trade. Some Comparisons with South East Asia , In:On Political Economy of Transformation: Country Studies, eds. Jurgen G. Backhaus, Gunter Krause, METROPOLIS VERLAG, Marburg, 1997.

·       Zmiany strukturalne w przemyśle i rolnictwie Unii Europejskiej w: Sektorowe Programy Restrukturyzacji i prywatyzacja majątku państwowego, pod red. H. Bochniarz i S. Krajewskiego, Zespół Zadaniowy Polityki Strukturalnej, Warszawa, 1997.

·       Wpływ instrumentów polityki handlowej stosowanych w handlu Polski z Unią Europejską na zmiany strukturalne w produkcji i handlu zagranicznym sektorów przemysłu i rolnictwa w Polsce, [w ]: Instrumenty promowania konkurencji oraz instrumenty pomocy publicznej, pod red. E. Modzelewskiej-Wąchal. Zespół Zadaniowy Polityki Strukturalnej, Warszawa, 1997.

·       Aspekty technologiczne konkurencyjności międzynarodowej Unii Europejskiej oraz Polski, [w:] Studia Europejskie,Nr 2/1997, Warszawa, 1997.

·       Poland’s Foreign Trade in Chemical Fibres Against the Background of Trends in World Trade in: Fibres and Textiles in Eastern Europe, Volume 5, No 3/18/1997.

·       Wejście do Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy. Tłumienie bezrobocia i poprawa warunków bytowych ludności. Omówienie dyskusji na sesji Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w dniu 10 kwietnia 1997 r., Raport nr 23, Warszawa, 1997.

·        Uwarunkowania międzynarodowe pro-konkurencyjnej strategii przedsiębiorstw w kontekście włączenia Polski do jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, [w:] Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa- modele i doświadczenia, red. Mieczysław Moszkowicz , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.

·       Konkurencyjność międzynarodowa- pojęcia. Zmiany strukturalne w przemyśle i rolnictwie w Unii Europejskiej oraz w Polsce z punktu widzenia aspektów konkurencyjnośći międzynarodowej. w: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej, Raport nr.30, Rada Strategii Społęczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 1997.

·       Szanse eksportowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych- uwarunkowania globalne i regionalne- red./Wyd. UŁ, Łódź, 1997.

·       Teoretyczne aspekty badania nisz na zagranicznych rynkach zbytu oraz na rynku krajowym- współaut. [w:] Szanse eksportowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych- uwarunkowania globalne i regionalne, pod. red. Z. Wysokińskiej i J. Witkowskiej, Wyd. UŁ. , Łódź, 1997.

·       Tendencje rozwoju popytu w handlu międzynarodowym towarami przemysłowymi [w:] Szanse eksportowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych- uwarunkowania globalne i regionalne, pod. red. Z. Wysokińskiej i J. Witkowskiej, Wyd. UŁ, Łódź, 1997.

·       Działalność eksportowa firm państwowych i prywatnych w Polsce- wyniki badań ankietowych oraz wywiadów, współaut. [w:] Szanse eksportowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych- uwarunkowania globalne i regionalne, pod. red. Z. Wysokińskiej i J. Witkowskiej, Wyd. UŁ. Łódź, 1997.

·       Foreign Direct Investors' Motivations and their Export Propensity in the Context of the European Integration Process: The case of Poland in: Jorma Larimo (ed), Entry and Management Behavior in Central and Eastern Europe, Vaasa, 1997, ss. 204-234.

·       Foreign Direct Investment East -West :The Experiences of Spain, Portugal, Hungary, Czech Republic and Poland. /co-athorship and coedition/Łódź,1996.

·       Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność eksportu, /porównanie krajów Azji Południowo-Wschodniej i Polski/ Ekonomista, nr2/ 1996, Warszawa.

·       Wpływ zmian strukturalnych w przemyśle i w handlu zagranicznym na konkurencyjność gospodarki polskiej w: Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce w okresie transformacji w latach 1989-1995. IB n G.R., Gdańsk-Warszawa, 1996.

·       Foreign Direct Investment: East-West. Comparisons between Spain, Portugal, Czech Republic, Hungary and Poland. Wyd. UŁ.Lódź, 1996 /co-edithor and co authorship/.

·       Teoretyczne aspekty międzynarodowej integracji regionalnej, EKONOMISTA, nr 5-6, 1995.

·       Reguły pochodzenia towarów w kontekście procesu integracji europejskiej, PRZEGLĄD TECHNICZNY No. 32/1995.

·       Dynamiczne współzależności wymiany handlowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej w świetle teorii integracji i wymiany międzynarodowej /rozprawa habilitacyjna/, Wyd. UŁ. Łódź 1995.

·       .Handel zagraniczny i polityka handlowa [w:] EKONOMIA /wyd. W. Caban/, Lódź 1995.

·        Finanse międzynarodowe i system monetarny, [w ]: EKONOMIA /wyd. W. Caban, Łódź,1995.

·       Handelsbeziehungen Polens mit der Europaeischen Union im Kontext des Assoziierungsabkommens in: TRANSFORMATION, Leipzig ,1995, ed. M. Miegel.

·       Przemysł włókienniczy i odzieżowy w procesie integracji europejskiej Polski. Fibres and Textiles”, Łó, no2/1994.

·       The Changes in the Pattern of Competitive Advantages in Eastern and Central Europe as a Result of the Processes of Transformation and Integration with Europe Agreements with the EC, EFTA and CEFTA. Publications of European International Business Association /EIBA/, HIGH SPEED COMPETITION IN A NEW EUROPE", Warsaw , December, 1994.

·       Polska w procesie integracji ze Wspólnotami Europejskimi, /książka-red./, PWN, Warszawa-Łódź, 1994.

·       Assoziierungsabkommen zwischen Polen und dre Europaeischen Gemeinschaft-Richtungen der Liberalisierung der Handelsumsaetze (Układ o stowarzyszeniu między Polską a Wspólnotami Europejskimi, kierunki liberalizacji strumieni handlowych) OSTEUROPA WIRTSCHAFT, No 1/1994.

·       Porównanie struktury podaży i popytu w wybranych krajach WE oraz w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech /1985-1990/, Biała Księga, Polska - Unia Europejska, Opracowania i Analizy. Seria: Gospodarka, Zeszyt 3. Urząd Rady Ministrów, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1993.

·       Przemysł włókienniczy i odzieżowy w procesie transformacji systemowej w Polsce , Gospodarka Narodowa, No.2/ 1993 /współaut/.

·       Trade Correlation between Eastern Europe and the EC : Comparative Aspects. Fibres and Textiles, Łódź - May/June 1993.

·       Sfera realna w gospodarce światowej, [w:] Gospodarka światowa, A. Marszałek (red), Wydawnictwo UŁ, Łódź 1993.

·       Wymiana handlowa produktami rolnymi: Europa Środkowo - Wschodnia - EWG  w kontekście Układu o Stowarzyszeniu / ze szczególnym uwzględnieniem Polski/, [w:] Transformacja rolnictwa polskiego w perspektywie integracji ze Wspólnotami Europejskimi, Łódź 1993.

·       Sfera realna w gospodarce światowej, [w:] A. Marszałek ( red), Gospodarka światowa, Wyd. UŁ, Łódź, 1993, 1995.

·       Wymiana handlowa krajów Europy Wschodniej ze Wspólnotami Europejskimi a Układy o stowarzyszeniu ./ przypadek Polski/ [w:] Zadania administracji centralnej wobec integracji Polski z Instytucjami Europejskimi. Wyd. Fundacja Friedricha Eberta -Przedst. w Polsce, Warszawa 1992.

·       Współpraca handlowa i kapitałowa w nowej Europie. Gospodarka Narodowa, 1990, No. 11-12/ współaut/.

·       Ocena  realizacji założeń reformy w handlu zagranicznym z punktu widzenia ich wpływu  na przemiany ekonomiczne w przedsiębiorstwach przemysłowych, Studia Prawno - Ekonomiczne , t. XLIII, 1989.

·       Wysokie technologie w krajach socjalistycznych. Studium konkurencji na rynku komputerowym. Handel Zagraniczny , No 9-10, 1988/ współaut/.

·       Teoria międzynarodowej zależności i współzależności ekonomicznej. Working Papers, Ośrodek Badań Europejskich , Łódź 1989.

·       Wpływ Programu "Europa 1992" na współpracę handlową i kapitałową pomiędzy EWG i RWPG , Materiały konferencyjne , Uniwersytet Gdański, Centrum Badań EWG, 1989 /współaut/.

·       Realocation of Streams of Trade as the Adaptation to External Limitations of the European Economic Systems. A case study of the CMEA, Analyse de Systemes, Vol. XV, No 4, Decembre 1989.

·       Wpływ Programu "Europa 1992" na perspektywy handlu pomiędzy EWG i RWPG. [w:] Integracja w Europie. Problemy, przemiany, perspektywy” pod red. A. Marszałka
i P. Sameckiego, Łódź,1989.

·       Handel Europy Wschodniej i ZSRR z krajami Azji Południowo- Wschodniej w latach 1970-1985, Kraje Socjalistyczne, 1989, No 1.

·       EWG i RWPG a procesy adaptacyjne w gospodarce światowej, Studia Prawno-Ekonomiczne , t. XLI, 1988.

·       EWG i RWPG w gospodarce światowej - wybrane problemy. [w:] A. Marszałek /red./ Procesy międzynarodowej integracji regionalnej w gospodarce światowej. t.I, Łódź, 1987 /współaut./.

·       Kraje socjalistyczne na zachodnim rynku obuwia, Rynki  Zagraniczne, 1987, No 4.

·       Handel Wschód - Południe w latach 1970-1984, Handel Zagraniczny , 1987, No 3.

·       Kontrola jako funkcja zarządzania w przedsiębiorstwie eksportującym. Rynki zagraniczne, No. 41/1980.

·       Specjalistyczna analiza opłacalności przedsiębiorstwa. Rynki zagraniczne, No.106/1981.

·       Funkcja kontroli w zarządzaniu w polskiej literaturze ekonomicznej. Studia Prawno-Ekonomiczne. t. XXII, 1980, 1980.

·       Analiza wyników sprzedaży i kosztów działań rynkowych w świetle poglądów P. Kotlera i P. Linnerta. Studia Prawno – Ekonomiczne, t. XXV, 1980.

·       Koncepcja rynkowego zarządzania przedsiębiorstwem eksportującym, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XXV, 1980.

 

 

Data ostatniej aktualizacji: